Data publikacji: 2019-05-14 06:42:10 Autor: Marian Liczba wyświetleń: 924

Informacja

Informacja

o Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

 

 

        Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” został utworzony w 1994 roku z byłego hotelu robotniczego firmy „Prabud”, który Gmina Świętochłowice wykupiła i przystosowała na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Rok budowy 1981.

 

          Obiekt wolnostojący na działce i numerze ewidencyjnym 980/51 o powierzchni 3597 m2, zabudowanej sześciokondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 2386,8 m2, położonej w Świętochłowicach przy ul. Imieli 12, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr KA1C-000087242/3.

          Budynek sześciokondygnacyjny, konstrukcja ścian piwnic żelbetowa monolityczna oraz murowana, ściany pozostałych 5 kondygnacji konstrukcji żelbetowej monolitycznej, stropy żelbetowe monolityczne oraz płytkowe. Klatka schodowa dwubiegunowa, żelbetowe schody i spoczniki, dach z płyt stremobetonowych.

          Budynek jako hotel robotniczy adoptowano w 1993/94 roku i przystosowano                do funkcji Domu Pomocy Społecznej. Dobudowano windę murowaną typu szpitalnego, która z ogromnymi problemami funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Obiekt posiada instalację elektryczną, gazową, wod-kan, telefoniczną, telewizyjną                      i odgromową.

          Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jest placówką stałego pobytu                   dla 63 osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, prowadzony zgodnie                    z obowiązującymi standardami świadczonych usług na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające w formach                          i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

       

       

Do podstawowych zadań Domu Pomocy oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia i opieki lekarsko-pielęgniarskiej należy między innymi:

  • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • udzielenie niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych,
  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
  • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności,
  • działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców,
  • zapewnienie pełnej rehabilitacji oraz udziału w terapii zajęciowej.

 

Poza  wymienionymi wyżej zadaniami Miejski Dom Pomocy Społecznej umożliwia  i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

          W MDPS „Złota Jesień” działa pion opiekuńczo-terapeutyczny, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców i opracowanie planów wsparcia naszych pensjonariuszy. W DPS zatrudnionych jest 46 pracowników.

          Pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swoich dochodów, jednak nie więcej niż pełny koszt utrzymania.

 

Od początku istnienia Domu wszystkim naszym mieszkańcom i pracownikom przyświeca motto:

„Najlepszym lekarstwem dla człowieka, jest – drugi człowiek

 

                                                                                      

Metryka dokumentu
Rejestr zmian