Data publikacji: 2019-05-13 08:25:51 Autor: Marian Liczba wyświetleń: 830

Regulamin Wynagrodzeń

Spis treści

 

 

 

I. Postanowienia ogólne str. 3

 

II. Wynagrodzenie za pracę str. 4

 

III. Dodatek funkcyjny str. 5

 

IV. Fundusz premiowy str. 6

 

V. Dodatek za wysługę lat str. 7

 

VI. Nagrody jubileuszowe str. 7

 

VII. Odprawa emerytalno – rentowa str. 9

 

VIII. Inne wypłaty str. 10

 

IX. Nagrody uznaniowe str. 10

 

X. Dodatkowe wynagrodzenie roczne str. 11

 

XI. Ochrona danych osobowych osób

uprawnionych str. 11

 

XII. Postanowienia końcowe str. 12

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

W MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Na podstawie art.772 Kodeks Pracy, art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zmianami) oraz innych właściwych przepisów wprowadza się w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Regulamin Wynagradzania.

 

§ 2

 

Regulamin wynagradzania – zwany dalej „Regulaminem ” – określa zasady wynagradzania pracowników i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą.

 

§ 3

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 • Domu lub Zakładzie – rozumie się przez to Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach,

 • Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach,

 • pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy
  o pracę lub innego aktu będącego podstawą do nawiązania stosunku pracy,

 • pracowniku niepełnosprawnym – rozumie się przez to pracownika zaliczonego do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

§ 4

 

Regulamin wynagradzania obejmuje wszystkich pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach.

 

II. Wynagrodzenie za pracę

 

 

§ 5

 

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

 

§ 6

 

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

§ 7

 

Wprowadza się system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, kwoty wynagrodzenia zasadniczego, premii regulaminowej, dodatku za pracę wieloletnią oraz dodatku funkcyjnego.

 

§ 8

 

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie.

 

§ 9

 

 1. Wynagrodzenie miesięczne wypłaca się pracownikom 27 dnia miesiąca za przepracowany miesiąc, za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie , na konto bankowe wskazane przez pracownika lub w kasie Domu Pomocy Społecznej, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 

 1. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada w dniu wolnym od pracy, wypłata jest dokonywana w następnym dniu roboczym.

 

 1. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika podlega ochronie.

 

 1. Pracodawca, na prośbę pracownika udostępnia do wglądu dokumentację

na podstawie której dokonano obliczenia wysokości wynagrodzenia danego pracownika.

 

§ 10

 

 1. Wynagrodzenie brutto pracowników obliczane jest na podstawie wskaźników wynikających z indywidualnych umów o pracę.

 

 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i premii Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ustala Prezydent Miasta Świętochłowice na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Dyrektorowi Miejskiego Domu Pomocy Społecznej poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami przysługują również inne świadczenia pieniężne związane z pracą, a określone w ustawie o pracownikach samorządowych i obowiązującym Zakładowym Regulaminie Wynagradzania.

 

§ 11

 

Ustala się w formie załączników do regulaminu wynagradzania:

 1. Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych, stanowiącą załącznik nr 1.

 2. Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy, stanowiącą załącznik nr 2.

 

§ 12

 

Poszczególne składniki wynagrodzenia pozostałym pracownikom przyznaje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

 

 

III. Dodatek funkcyjny

 

 

§ 13

 

 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych może zostać przyznany dodatek funkcyjny.

 

 1. Wykaz stawek dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 3.

 

 

 

IV. Fundusz premiowy

 

 

§ 14

 

 1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być w Domu Pomocy Społecznej tworzony fundusz premiowy.

 

 1. Premia dla pracowników ma charakter regulaminowy.

 

 1. Wysokość miesięcznych premii dla pracowników MDPS „Złota Jesień” uzależniona jest od sytuacji finansowej Zakładu.

 

 1. Podstawą naliczania premii dla pracowników jest miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Premię regulaminową w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego pracownik może otrzymać za:

  1. pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy,

  2. staranność, rzetelność i terminowość wykonania powierzonych obowiązków,

  3. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

  4. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,

  5. właściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i pensjonariuszy.

 

 1. Premię regulaminową w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownik może otrzymać za:

 1. szczególne osiągnięcia w pracy,

 2. wykonywanie prac wykraczających poza zakres obowiązków pracownika, wynikających z zajmowanego stanowiska,

 3. uciążliwości wynikających z warunków lub rodzaju pracy,

 4. pełnienie długotrwałego zastępstwa,

 5. właściwe i efektywne wykorzystanie środków finansowych i materialnych Zakładu oraz dbałość o właściwą kondycję finansową Domu Pomocy Społecznej.

 

 1. Premię regulaminową przyznaje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

 

 1. Za dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, opiekuńczy z ubezpieczenia społecznego lub macierzyński , wysokość premii regulaminowej zostaje proporcjonalnie zmniejszona, gdyż stanowi ona podstawę wymiaru w/w zasiłków.

 

V. Dodatek za wysługę lat

 

 

§ 15

 

   1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

   1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia.

 

   1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.

 

   1. Prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu podstawowego zatrudnienia nie wlicza się okresów zatrudnienia dodatkowego, bez względu na to , czy dodatkowe zatrudnienie ma miejsce w tym samym, czy w innym zakładzie pracy.

 

   1. Jeżeli Dom Pomocy Społecznej jest dla pracownika drugim pracodawcą, podstawą naliczenia wysługi lat za okresy poprzedniego zatrudnienia będzie zaświadczenie od podstawowego pracodawcy o nie wypłacaniu wyżej wymienionego świadczenia.

 

   1. Zmiana wysokości dodatku za wysługę lat, wynikająca z osiągnięcia określonej liczby lat pracy, następuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego.

 

   1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

 

VI. Nagrody jubileuszowe

 

 

§ 16

 

    1. Pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę.

    2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się, bez względu na przerwy w zatrudnieniu:

 1. okresy zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy,

 2. okresy zatrudnienia w prywatnych zakładach pracy.

 

    1. Do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej zalicza się  wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Nie zalicza się okresów zatrudnienia dodatkowego, bez względu na to , czy dodatkowe zatrudnienie ma miejsce w tym samym, czy w innym zakładzie pracy.

 

    1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się okresy:

 1. czynnej służby wojskowej,

 2. spowodowane niezdolnością do pracy, w czasie której przysługiwały zasiłki z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby
  i macierzyństwa lub wynagrodzenie albo świadczenia rehabilitacyjne,

 3. opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat, a także nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub na którego przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – łącznie nie dłużej niż 6 lat,

 4. odbywania kary pozbawienia wolności gdy następnie pracownik został zrehabilitowany w przepisanym trybie jak również pobytem w areszcie tymczasowym, jeżeli postępowanie karne zostało następnie umorzone
  z powodu braku podstaw do oskarżenia lub zapadł wyrok uniewinniający,

 5. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, jak również nie wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy jeżeli pracownikowi przyznano z tego tytułu wynagrodzenie lub odszkodowanie; w takim wypadku wlicza się okres, za który to wynagrodzenie lub odszkodowanie przyznano,

 6. okresy działalności kombatanckiej,

 7. okres pracy na roli, zaliczany jako okres nieskładkowy w celach emerytalnych.

 

    1. W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

    1. Pracownikowi , który nabywa prawo do nagrody , a w ciągu 12 miesięcy
     od tego dnia nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia, wypłaca się
     w terminie nabycia nagrodę niższą, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej , a kwotą nagrody niższej.

 

7. Prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu upływu:

a) 20 lat pracy – w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia,

b) 25 lat pracy – w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia,

c) 30 lat pracy – w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia,

d) 35 lat pracy – w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia,

e) 40 lat pracy – w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia,

f) 45 lat pracy – w wysokości 400% miesięcznego wynagrodzenia.

 

   1. Nagroda jubileuszowa wypłacana jest w dniu nabycia do niej prawa lub niezwłocznie po tym terminie.

 

   1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę odliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

 

 

VII. Odprawa emerytalno – rentowa

 

 

§ 17

 

 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

a) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy,

b) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,

c) sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

 

 1. Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

 1. Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu dodatku za wysługę lat.

 

 1. Odprawę oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

 

 

 

 

VIII. Inne wypłaty

 

§ 18

 

Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

 

 1. należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 2. przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu pracy, oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,

 3. odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,

 4. odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

 5. zwrot kosztów delegacji służbowych wg odrębnych przepisów.

 

§ 19

 

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń pracownikowi przysługuje:

 

 1. dodatek za pracę w porze nocnej – wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania i w Kodeksie Pracy,

 2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – wg zasad określonych w ustawie,

 3. dodatek za pracę w niedziele i święta – wg zasad określonych w Kodeksie Pracy,

 4. dodatek specjalny za ubieranie zwłok w wysokości 96 złotych za 1 zgon.

 

 

IX. Nagrody uznaniowe

 

§ 20

 

 1. Pracownikom mogą być przyznane nagrody uznaniowe za wykonaną pracę:

a) za szczególne osiągnięcia w pracy,

b) okolicznościowe.

 

 1. Nagrody przyznaje się za wzorowe wypełnianie obowiązków i przejawianie inicjatywy w pracy.

 

 1. Nagrody, o których mowa w ust.1 mogą mieć postać pieniężną lub rzeczową.

 2. O wysokości nagród decyduje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Przyznana nagroda nie jest pomniejszana za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

 

X. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

§ 21

 

Pracownikom Domu Pomocy Społecznej wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z Ustawą z dnia 29 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami ).

 

 

X. Ochrona danych osobowych osób uprawnionych

 

 

§ 22

 

 1. Dane osób uprawnionych będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych.

 

 1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego imieniu pracowników zobowiązanych do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, które zostaną w trakcie ich pracy zgromadzone.

 

 1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania określonych w regulaminie świadczeń.

 

 1. Osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań i świadczeń określonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Dane osobowe pracowników uprawnionych będą przechowywane na czas obowiązywania umowy o pracę i wymagany okres archiwizacji, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia zbędnych danych albo ograniczenia ich przetwarzania lub przenoszenia do innego administratora.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach, przy ul. Imieli 12.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 

§ 23

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

§ 24

 

Niniejszy Regulamin zawiera 3 załączniki:

 

 1. Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych - załącznik nr 1.

 2. Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy - załącznik nr 2.

 3. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego - załącznik nr 3.

 

 

§ 25

 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagradzania sprawuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

 

 

 

§ 26

 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

§ 27

 

Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Świętochłowice, dnia 10.12.2018 r

 

 

 

Metryka dokumentu
Rejestr zmian